Free Joomla Templates by Web Hosting
Home

ข่าวเผยแพร่


รายชื่อสถานศึกษที่จะเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม?ระดับอาชีวศึกษา?ระดับอุดมศึกษา?ะดับการศึกษาขุั้นพื้นฐาน

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมให้สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ครั้งที่ 2/2554 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2554
รายชื่อสถานศึกษาประเมินรอบสาม(ปี2554)
-ด้านการอาชีวศึกษา
-ระดับขั้นพื้นฐาน
-ระดับอุดมศึกษา
โครงการประเมินสถานศึกษาแบบโดดเด่น
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ปี)ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔

Read more...

 

จุลสาร/บทความ

จุลสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ฉบับที่1 ประจำไตรมาสที่1 ปีงบประมาณ 2555
จุลสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ของศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีที่ 2 ฉบับที่?1 ไตรมาสที่?1 ประจำปีงบประมาณ 2553
ระบบการบริหารคุณภาพแบบ TQM
ครูกับการประกันคุณภาพ
การสัมภาษณ์ผู้เรียน : วิธีที่ไม่ควรมองข้าม
การแบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาตามกรอบการประเมิณคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ.
V-NET คืออะไร
จุลสารประชาคม ประกันคุณภาพการศึกษา ปีที่ 2 ฉบับที่ 7ประจำไตรมาสที่ 1ปีงบประมาณ 2552
จุลสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีที่ 2 ฉบับที่ 7 ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2552
จุลสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ของศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2551
จุลสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ของศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2551
จุลสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ของศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีที่ 2 ฉบับที่ 4ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2551
จุลสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ของศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีที่ 1 ฉบับที่ 3ประจำเดือนตุลาคม 2551